Maheva Oy:n Johanna Koskelainen: ”PS-Toimitilat on meille strateginen kumppani”

Maheva Oy:n Johanna Koskelainen: ”PS-Toimitilat on meille strateginen kumppani”

Mahe­va Oy on kiin­teis­tö­si­joit­ta­mi­seen kes­kit­ty­nyt yhtiö, jon­ka omis­tuk­ses­sa on usei­ta kiin­teis­tö­jä Oulun alu­eel­la. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Johan­na Kos­ke­lai­nen on teh­nyt yhteis­työ­tä PS-Toi­mi­ti­lo­jen yrit­tä­jän Pek­ka Val­ko­lan kans­sa pit­kään ja pitää yri­tys­ten välis­tä kumppanuutta…

PS-Toimitilojen yrittäjä Pekka Valkola: ”Olen positiivinen realisti” 

PS-Toimitilojen yrittäjä Pekka Valkola: ”Olen positiivinen realisti” 

Pek­ka Val­ko­la, Poh­jois-Suo­men Toi­mi­ti­lat Oy:n yrit­tä­jä, on toi­mi­nut koko ikän­sä eri­lai­sis­sa asia­kas­pal­ve­lu- ja myyn­ti­teh­tä­vis­sä. Yrit­tä­jä­hen­ki­syys on hänel­lä veris­sä ja hän hyp­pä­si­kin työ­elä­mään suo­raan kou­lun pen­kil­tä jo nuo­re­na poi­ka­na. Vuo­sien var­rel­la hänes­tä on…

Kempeleen Zatelliitti: Huoleton sijoituskohde vakaalla tuottoasteella

Kempeleen Zatelliitti: Huoleton sijoituskohde vakaalla tuottoasteella

Kiin­teis­tö Oy Kem­pe­leen Zatel­liit­ti on laa­du­kas kiin­teis­tö­koh­de, joka tar­jo­aa sijoit­ta­jal­le erin­omai­sen mah­dol­li­suu­den vakaa­seen tuot­toon ja huo­let­to­maan sijoit­ta­mi­seen. Kiin­teis­tö on täy­teen vuo­krat­tu yhdel­le käyt­tä­jäl­le, jol­la on halu pysyä kiin­teis­tös­sä pitkään.…