Typpipark on toimiva kiinteistö erinomaisella sijainnilla kehittäjälle tai sijoittajalle: ”Väki viihtyy täällä”

Typpipark on toimiva kiinteistö erinomaisella sijainnilla kehittäjälle tai sijoittajalle: ”Väki viihtyy täällä”

Oulus­sa sijait­se­va Typ­pi­park on hyvä­kun­toi­nen ja toi­mi­va lii­ke­kiin­teis­tö­ko­ko­nai­suus, joka sijait­see arvok­kaal­la teh­da­sa­lu­eel­la vain lyhyen mat­kan pääs­sä Oulun kes­kus­tan alu­eel­ta. Nyt myy­tä­vä­nä ole­va kiin­teis­tö on myös erin­omai­nen sijoi­tus­koh­de muun muas­sa tasaisen…

Mitä kannattaa ottaa huomioon, kun etsit toimitilaa? Vinkit toimitilan hakijalle

Mitä kannattaa ottaa huomioon, kun etsit toimitilaa? Vinkit toimitilan hakijalle

Toi­mi­ti­lan etsi­mi­nen voi tul­la ajan­koh­tai­sek­si, kun halu­taan vaih­taa nykyi­set tilat isom­mik­si tai halu­taan vähen­tää tilaa. Eten­kin etä­työn yleis­tyes­sä suu­rem­man tilan vaih­ta­mi­nen pie­nem­mäk­si tulee entis­tä useam­min ajan­koh­tai­sek­si. Lisäk­si toi­mi­ti­lan han­kin­ta voi tulla…

Antellin leipomokiinteistö sai uutta eloa tilavuokrausten myötä

Antellin leipomokiinteistö sai uutta eloa tilavuokrausten myötä

Tomi Lant­to: ”Pek­ka etsii rat­kai­su­ja, jot­ka sopi­vat kai­kil­le osa­puo­lil­le” Oulus­ta läh­töi­sin ole­va Antell kes­kit­ti lii­ke­toi­min­tan­sa hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­la­lii­ke­toi­min­taan ja sen yhtey­des­sä lei­po­mo­toi­min­ta lope­tet­tiin. Kun suu­ri lei­po­mo­kiin­teis­tö Oulus­sa jäi lähes…

Maheva Oy:n Johanna Koskelainen: ”PS-Toimitilat on meille strateginen kumppani”

Maheva Oy:n Johanna Koskelainen: ”PS-Toimitilat on meille strateginen kumppani”

Mahe­va Oy on kiin­teis­tö­si­joit­ta­mi­seen kes­kit­ty­nyt yhtiö, jon­ka omis­tuk­ses­sa on usei­ta kiin­teis­tö­jä Oulun alu­eel­la. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Johan­na Kos­ke­lai­nen on teh­nyt yhteis­työ­tä PS-Toi­mi­ti­lo­jen yrit­tä­jän Pek­ka Val­ko­lan kans­sa pit­kään ja pitää yri­tys­ten välis­tä kumppanuutta…

PS-Toimitilojen yrittäjä Pekka Valkola: ”Olen positiivinen realisti” 

PS-Toimitilojen yrittäjä Pekka Valkola: ”Olen positiivinen realisti” 

Pek­ka Val­ko­la, Poh­jois-Suo­men Toi­mi­ti­lat Oy:n yrit­tä­jä, on toi­mi­nut koko ikän­sä eri­lai­sis­sa asia­kas­pal­ve­lu- ja myyn­ti­teh­tä­vis­sä. Yrit­tä­jä­hen­ki­syys on hänel­lä veris­sä ja hän hyp­pä­si­kin työ­elä­mään suo­raan kou­lun pen­kil­tä jo nuo­re­na poi­ka­na. Vuo­sien var­rel­la hänes­tä on…