Mahe­va Oy on kiin­teis­tö­si­joit­ta­mi­seen kes­kit­ty­nyt yhtiö, jon­ka omis­tuk­ses­sa on usei­ta kiin­teis­tö­jä Oulun alu­eel­la. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Johan­na Kos­ke­lai­nen on teh­nyt yhteis­työ­tä PS-Toi­mi­ti­lo­jen yrit­tä­jän Pek­ka Val­ko­lan kans­sa pit­kään ja pitää yri­tys­ten välis­tä kump­pa­nuut­ta arvossa.

Mahe­va Oy inves­toi kiin­teis­töi­hin, joi­ta vuo­kra­taan eteen­päin yri­tyk­sil­le. Yhtiön omis­tuk­ses­sa on eri­lai­sia kiin­teis­tö­jä, jois­ta löy­tyy vaih­te­le­vas­ti tilo­ja tuhan­nen neliön kone­pa­jois­ta sadan neliön toi­mis­to­ti­loi­hin. Tilo­jen vuo­kraus eteen­päin yri­tyk­sil­le on lii­ke­toi­min­nan peruskivi.

Yhtiö on teh­nyt jo pit­kään yhteis­työ­tä tilo­jen väli­tyk­sen paris­sa PS-Toi­mi­ti­lo­jen yrit­tä­jän Pek­ka Val­ko­lan kans­sa.

– En edes jak­sa muis­taa, kuin­ka kau­an olen teh­nyt Pekan kans­sa yhteis­työ­tä, puhu­taan var­maan lähem­mäs kym­me­nes­tä vuo­des­ta, poh­tii Johanna.

– Pek­ka on ollut meil­le pal­ve­lun­tuot­ta­ja monen­lai­sis­sa pro­jek­teis­sa: Hän on hank­ki­nut meil­le ali­vuo­kra­lai­sia yli­mää­räi­siin tiloi­hin sekä vuo­kra­lai­sia omis­ta­miim­me isoi­hin tuo­tan­to­ti­loi­hin ja toi­mis­to­ti­loi­hin. Meil­lä on ollut käyn­nis­sä myös yksi iso pro­jek­ti­ko­ko­nai­suus, jos­sa Pek­ka hank­ki meil­le kaa­va­ke­hi­tys­kump­pa­nik­si raken­nus­liik­keen. Se oli myyn­ti­toi­mek­sian­to­na hyvin­kin eri­lai­nen kuin normaalisti.

Yhteis­työn perus­pi­la­ri on tilo­jen vuo­kraus. Kiin­teis­tö­si­joi­tus­yh­tiön arkeen kuu­luu se, että kiin­teis­tö­jen vuo­kra­lai­sis­sa on vaih­dan­taa, ja niis­sä tilan­teis­sa välit­tä­jän teh­tä­vä on löy­tää uusia vuo­kra­lai­sia vapau­tu­viin tiloihin.

– Mei­dän yhtiöm­me elää vuo­kra­lai­sis­ta ja niis­sä on aina kier­toa. Vuo­kra­lais­ten tilan­teet muut­tu­vat luon­nol­li­sis­ta syis­tä, ja sen vuok­si tar­vit­sem­me aina aika ajoin Pekan pal­ve­lua. Hänen kaut­taan vuo­krauk­set hoi­tu­vat aina tosi ammat­ti­tai­toi­ses­ti ja kaik­ki sopi­mus­pro­ses­sit asiantuntevasti.

Palveluntarjoajasta kumppanuuteen

Väli­tys­toi­min­ta on yhteis­työn perus­ta, jon­ka pääl­le kas­va­nut kump­pa­nuus on koko­nais­val­tais­ta ja avoin­ta. Pek­ka on aut­ta­nut esi­mer­kik­si pää­tök­sen­teos­sa tar­joa­mal­la avuk­si omaa asiantuntemustaan.

– Pek­ka on asian­tun­ti­ja isol­la A:lla! Hänel­lä on pal­jon sel­lais­ta asian­tun­te­mus­ta ja tie­toa mark­ki­na­ti­lan­tees­ta, mitä meil­lä ei vält­tä­mät­tä ole. Pekan ajan­ta­sai­nen tie­to mark­ki­na­ti­lan­tees­ta esi­mer­kik­si vuo­kra­hin­noit­te­lus­sa on ollut meil­le todel­la tär­ke­ää, Johan­na toteaa.

– Hän on aut­ta­nut teke­mään myös uudis­koh­tei­den suh­teen stra­te­gi­sia valin­to­ja. Pekal­la on tie­toa esi­mer­kik­si sii­tä, mil­lai­sil­le tiloil­le on täl­lä het­kel­lä kysyn­tää ja mis­tä puo­les­taan on yli­tar­jon­taa. Pekal­la on pal­jon näke­mys­tä ja asian­tun­te­mus­ta sii­tä kysyn­tä­ra­ja­pin­nas­ta, ja yhdes­sä töi­tä teh­des­sä tulee taus­tal­ta koko ajan ilmi koke­mus työs­tä, täs­tä mark­ki­nas­ta ja täs­tä toi­mia­las­ta, hän ker­too tyytyväisenä.

Johan­na on erit­täin tyy­ty­väi­nen yhteis­työ­hön PS-Toi­mi­ti­lo­jen kanssa.

– Pek­ka on tosi vas­tuun­tun­toi­nen ja vie asioi­ta eteen­päin, mikään ei jää puo­li­tie­hen. Lisäk­si hän on aktii­vi­nen myös molem­min päin, eli jos hänel­lä on sel­lai­sia myyn­ti­koh­tei­ta, jot­ka sopi­si­vat mei­dän port­fo­lioom­me, hän tar­jo­aa nii­tä meil­le­kin aktiivisesti.

Johan­na pitää kump­pa­nuut­ta Pekan kans­sa mut­kat­to­ma­na ja sujuvana.

– Meil­lä on hyvä yhteys. Tie­däm­me kum­pi­kin, että kun toi­nen pär­jää, niin toi­nen­kin pärjää.

– Pek­ka on meil­le ihan jat­ku­va, stra­te­gi­nen kump­pa­ni, jon­ka kans­sa kes­kus­tel­laan avoi­mes­ti. Täl­lai­sen yhteis­työn raken­ta­mi­nen ei tapah­du het­kes­sä ja on hie­noa, että voi jakaa omia aja­tuk­si­aan jon­kun toi­sen kans­sa, toi­nen tois­tam­me tukien. Se on aitoa yhteistyötä.

– Ehdot­to­mas­ti suo­sit­te­li­sin PS-Toi­mi­ti­lo­jen pal­ve­lu­ja myös muil­le, oikein ehdot­to­mas­ti! Johan­na päättää.

Etsitkö toimitilaa tai kumppania toimitilavälitykseen?

Ota yhteyt­tä! Pek­ka Val­ko­la, p. 044 311 0555 tai email pekka.valkola@pstoimitilat.fi

Tutus­tu Pek­kaan tästä