Pohjois-Suomen Toimitilat Oy

Jari Vei­jo­ja (veve.kuvat.fi)

Yrityksemme

Poh­jois-Suo­men Toi­mi­ti­lat Oy, tut­ta­val­li­sem­min PS-Toi­mi­ti­lat sai alkun­sa kevääl­lä 2019, kun Rea­lia Mana­ge­ment Oy päät­ti lopet­taa koko toi­mi­ti­la­vä­li­ty­syk­sik­kön­sä Suo­mes­sa. Ehdin toi­mia välit­tä­jä­nä Rea­lias­sa rei­lut 7 vuot­ta, joten sain erin­omai­sen kuvan toi­mi­ti­la­mark­ki­nas­ta Poh­jois- Suo­mes­sa. Näin ollen minun oli help­po teh­dä pää­tös oman yri­tyk­sen perus­ta­mi­ses­ta tän­ne Ouluun. Omis­tan yri­tyk­ses­tä 100% ja yri­tyk­se­ni kes­kit­tyy pel­käs­tään toi­mi­ti­lo­jen väli­tys­toi­min­taan. On ollut suu­ri ilo huo­ma­ta, kuin­ka asiak­kaa­ni ovat otta­neet tämän muu­tok­sen vas­taan. Kan­nus­tus­ta on tul­lut kaut­ta lin­jan ja yhteis­työm­me jat­kuu edel­leen.

Tyy­ty­väi­set asiak­kaat ovat minul­le kaik­ki kai­kes­sa!

Kaik­ki koh­tee­ni löy­dät suo­si­tuim­mis­ta por­taa­leis­ta, Kauppalehti.fi, Toimitilat.fi, Oikotie.fi sekä Businessoulu.fi.

© Oulun kau­pun­ki.

Kaikki kohteeni löydät täältä

Lue lisää

Minusta

Oulu- Rakas synnyinkaupunkini!

Tääl­tä se kaik­ki alkoi ja tän­ne se tulee onnek­si myös jos­kus päät­ty­mään. Olen teh­nyt koko työ­ura­ni, rei­lut 40 vuot­ta työ­tä asia­kas­pal­ve­lun paris­sa, joten tie­dän mis­tä sii­nä on kyse. Luot­ta­mus, luon­nol­li­suus ja avoi­muus ovat ne avain­te­ki­jät hyvään ja antoi­saan yhteis­työ­hön.

Toi­mi­ti­la­vä­li­tyk­sen suu­ria kul­ma­ki­viä ovat myös oman mark­ki­na-alu­een sekä itse mark­ki­nan tun­te­mi­nen. Voin väit­tää hyväl­lä omal­la­tun­nol­la, että nämä asiat ovat myös minun vah­vuuk­sia­ni.

Autan mie­lel­lä­ni tei­tä pää­se­mään onnel­li­seen lop­pu­tu­lok­seen, oli sit­ten kysees­sä toi­mi­ti­lan myy­mi­nen, vuo­kraa­mi­nen tai mah­dol­li­nen kehi­tys­han­ke.

Ja tot­ta kai vie­lä näin lop­puun… pai­kal­li­se­na yrit­tä­jä­nä haluan pitää omie­ni puol­ta. Oulun kes­kus­tan pitää kehit­tyä!

Pekka Valkola

Yrit­tä­jä, LKV

Yhteystiedot

Tyr­nä­vän­tie 14
90400 Oulu

044 311 0555

pekka.valkola@pstoimitilat.fi

Ota yhteyttä