Pohjois-Suomen Toimitilat Oy – TOIMITILAVÄLITYSTÄ OULUSSA

Toimitilamyynti ja toimitilavuokraus Oulu

Poh­jois-Suo­men Toi­mi­ti­lat Oy, tut­ta­val­li­sem­min PS-Toi­mi­ti­lat kes­kit­tyy toi­mi­ti­lo­jen vuo­krauk­seen ja myyn­tiin. PS-Toi­mi­ti­lat pal­ve­lee kiin­teis­tö­jen omis­ta­jia etsi­mäl­lä käyt­tä­jät vapai­siin kiin­teis­töi­hin Oulus­sa ja muu­al­la Poh­jois-Suo­mes­sa. Väli­tys­toi­min­nan lisäk­si PS-Toi­mi­ti­lat tar­jo­aa asian­tun­te­mus­taan myös eri­lai­siin kehityshankkeisiin.

Jari Vei­jo­ja (veve.kuvat.fi)

© Oulun kaupunki.

Pohjois-Suomen Toimitilat Oy - Toimitilavälittäjä Pekka Valkola

PS-Toi­mi­ti­lat sai alkun­sa kevääl­lä 2019, kun perus­tin toi­mi­ti­la­vä­li­tyk­seen kes­kit­ty­vän yri­tyk­sen syn­nyin- ja koti­kau­pun­kii­ni Ouluun. Vah­vuuk­sia­ni oli­vat jo ennes­tään mark­ki­na-alu­een ja itse mark­ki­nan tun­te­mi­nen, sil­lä olin toi­mi­nut toi­mi­ti­la­vä­lit­tä­jä­nä Poh­jois-Suo­mes­sa jo vuo­sia. Ensim­mäi­nen vuo­si yrit­tä­jä­nä läh­ti käyn­tiin vauh­dik­kaas­ti ja PS-Toi­mi­ti­lo­jen avul­la lukui­sat kiin­teis­tö­jen omis­ta­jat löy­si­vät vapai­siin tiloi­hin­sa tyy­ty­väi­set vuo­kra­lai­set ja osta­jat. Oli suu­ri ilo huo­ma­ta, kuin­ka niin uudet kuin van­hat asiak­kaa­ni otti­vat PS-Toi­mi­ti­lat vastaan.

Etsitkö vuokralaisia toimitilaasi?

Etsit­kö vuo­kra­lais­ta lii­ke­kiin­teis­töö­si, toi­mis­to­ti­loi­hi­si, teh­das­hal­lii­si tai johon­kin muu­hun toi­mi­ti­laan? PS-Toi­mi­ti­lo­jen avul­la löy­dät sopi­van vuo­kra­lai­sen vaivattomasti. 

Toimitilan myynti mielessä?

Olet­ko myy­mäs­sä lii­ke­kiin­teis­töä, toi­mis­to­ti­lo­ja, teol­li­suus­hal­li­ti­laa tai tuo­tan­to­ti­laa? Asian­tun­te­van toi­mi­ti­la­vä­lit­tä­jän avul­la  löy­dät sopi­van osta­jan hel­pos­ti ja nopeasti.

Toimitilan kehityshanke

Miten ole­mas­sa ole­va koh­de muu­te­taan toi­mi­vak­si ja viih­tyi­säk­si  toi­mi­ti­lak­si, jol­le on kysyn­tää? PS-Toi­mi­ti­lat tar­jo­aa asian­tun­te­muk­sen­sa  myös eri­lai­siin toi­mi­ti­lo­jen kehityshankkeisiin.

PS-Toimitilat markkinoi kohdettasi Suomen suosituimmissa portaaleissa:

Kauppalehti.fi, Toimitilat.fi, Oikotie.fi, Businessoulu.fi

PS-Toimitilat, kun etsit tehokasta toimitilavälittäjää, johon voit luottaa