Oletko myymässä toimitiloja Oulussa tai muualla Pohjois-Suomessa? 

TOIMITILAMYYNTI OULU

Toimitilan myynti

Haluat­ko myy­dä Oulus­sa tai muu­al­la Poh­jois-Suo­mes­sa sijait­se­vat toi­mi­ti­lat vai­vat­to­mas­ti ja hel­pos­ti? Hyö­dyn­nä toi­mi­ti­lan myyn­nis­sä välit­tä­jää, joka tun­tee mark­ki­na-alu­een ja poten­ti­aa­li­set osta­jat. Toi­mi­ti­la­vä­li­tyk­seen eri­kois­tu­nut kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä Pek­ka Val­ko­la välit­tää toi­mis­to­ti­lat, lii­ke­ti­lat ja teh­das­hal­lit tehok­kaas­ti ja ammattitaitoisesti. 

Valitse välittäjä, joka saa kohteestasi parhaan mahdollisen hinnan

Toi­mi­ti­lan myyn­ti voi olla haas­ta­vaa ja aikaa vie­vää. Sik­si myyn­tiin kan­nat­taa vali­ta alaan eri­kois­tu­nut, koke­nut välit­tä­jä. PS-Toi­mi­ti­lo­jen avul­la saat lii­ke- tai toi­mis­to­kiin­teis­tös­tä­si par­haan mah­dol­li­sen hin­nan. Toi­mi­ti­la­vä­lit­tä­jä­nä autan sinua kai­kis­sa toi­mi­ti­lan myyn­nin vai­heis­sa hin­ta-arvios­ta kaup­po­jen syn­ty­mi­seen saak­ka, hyvää väli­tys­ta­paa nou­dat­taen tietenkin! 

Valitse mutkaton tapa toimitilamyyntiin

PS-Toi­mi­ti­lo­jen avul­la toi­mi­ti­la­vä­li­tys on tur­val­lis­ta ja teho­kas­ta. Saat luo­tet­ta­van hin­ta-arvion koh­teen myyn­ti­hin­nas­ta, ja teem­me toi­mek­sian­to­so­pi­muk­sen myyn­nin aloit­ta­mi­ses­ta. Mark­ki­noin toi­mi­ti­lo­ja tehok­kaas­ti kai­kis­sa suo­si­tuim­mis­sa por­taa­leis­sa, kuten Kauppalehti.fissä, Toimitilat.fissä, Oikotie.fissä sekä tie­ten­kin Businessoulu.fissä.  

Hyö­dyn­nän koh­den­ne­tus­sa mark­ki­noin­nis­sa tie­ten­kin myös kat­ta­vaa yhteis­työ­ver­kos­toa­ni Oulus­sa ja muu­al­la Poh­jois-Suo­mes­sa. Huo­leh­din kai­kis­ta käy­tän­nön asiois­ta näyt­tö­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä osto­tar­jous­ten koor­di­noin­tiin ja kau­pan jär­jes­tä­mi­seen saak­ka, ja voit huo­let­ta odot­taa, että sopi­va osto­tar­jous syntyy. 

Etsitkö toimitilavälittäjää Oulun seudulla?

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, niin suun­ni­tel­laan juu­ri sinun koh­teel­le­si jär­ke­vin mark­ki­noin­ti- ja myyntisuunnitelma.