Kokemus ja markkina-alueen tuntemus ovat valttia toimitilavälityksessä

TOIMITILAVÄLITTÄJÄ OULU

Toimitilavälittäjä ja yrittäjä Pekka Valkola 

Olen työs­ken­nel­lyt kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä­nä toi­mi­ti­la­vä­li­tyk­sen paris­sa jo usei­ta vuo­sia ja teh­nyt koko työ­ura­ni, rei­lut 40 vuot­ta asia­kas­pal­ve­lun paris­sa, joten tie­dän, mis­tä sii­nä on kysy­mys. Luot­ta­mus, luon­nol­li­suus ja avoi­muus ovat avain­te­ki­jät hyvään ja antoi­saan yhteistyöhön. 

Haluan tar­jo­ta asiak­kail­le­ni miel­lyt­tä­vän väli­tys­pro­ses­sin, joka sujuu jou­he­vas­ti alus­ta lop­puun saak­ka, paras­ta mah­dol­lis­ta lop­pu­tu­los­ta unoh­ta­mat­ta. Tyy­ty­väi­set asiak­kaat ovat aina tär­kein tavoit­tee­ni, ja sik­si teen työ­tä­ni tin­ki­mät­tö­mäl­lä asen­teel­la, suo­ra­sel­käi­ses­ti, avoi­mes­ti ja asiak­kai­ta­ni jous­ta­vas­ti pal­vel­len. Minul­le on tär­ke­ää olla hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä toi­mi­ti­la­vä­lit­tä­jä, jon­ka kans­sa yhtei­nen sävel löy­tyy helposti. 

Toi­mi­ti­la­vä­li­tyk­sen suu­ria kul­ma­ki­viä ovat tie­ten­kin myös oman mark­ki­na-alu­een sekä itse mark­ki­nan tun­te­mi­nen. Voin väit­tää hyväl­lä omal­la­tun­nol­la, että nämä asiat ovat minun vah­vuuk­sia­ni. Autan mie­lel­lä­ni sinua pää­se­mään par­haa­seen lop­pu­tu­lok­seen, oli kysees­sä sit­ten toi­mi­ti­lan myyn­ti, toi­mi­ti­lan vuo­kraa­mi­nen tai mah­dol­li­nen kehityshanke. 

Toimitilavälittäjäsi Oulussa

Olen jo vuo­sia työs­ken­nel­lyt toi­mi­ti­la­vä­lit­tä­jä­nä Oulun ja Poh­jois-Suo­men alu­eel­la ja tun­nen mark­ki­na-alu­een parem­min kuin omat taskuni. 

Erin­omai­sen alue­tun­te­muk­se­ni, pit­kän lin­jan koke­muk­se­ni, laa­jan yhteis­työ­ver­kos­to­ni ja tavoit­teel­li­sen teke­mi­sen ansios­ta löy­dän var­mas­ti par­haat kei­not mark­ki­noi­da myös sinun toi­mi­ti­lo­ja­si alu­eel­la. Pai­kal­li­se­na yrit­tä­jä­nä haluan tie­ten­kin pitää omie­ni puol­ta – Oulun kes­kus­tan pitää kehittyä! 

Ota rohkeasti yhteyttä, jos suunnittelet toimitilojesi vuokraamista tai myymistä tai kaipaat apua toimitilojesi kehittämiseen!