Etsitkö vuokralaista toimitilaasi Oulussa? 

TOIMITILAVUOKRAUS OULU

Toimitilojen vuokraaminen 

Kiin­teis­tö­no­mis­ta­ja – Suun­nit­te­let­ko toi­mi­ti­lan vuo­kraa­mis­ta Oulus­sa tai muu­al­la Poh­jois-Suo­mes­sa? PS-Toi­mi­ti­lo­jen Pek­ka Val­ko­la välit­tää asian­tun­te­vas­ti kai­ken­tyyp­pi­set ja -kokoi­set toi­mi­ti­lat, oli­pa kysees­sä sit­ten lii­ke­ti­la tai koko­nai­nen lii­ke­ra­ken­nus, toi­mis­to, tuo­tan­to­ti­la tai vaik­ka­pa teh­das­hal­li. Toi­mi­ti­la­vuo­kraus onnis­tuu vai­vat­to­mas­ti ja nopeasti. 

Löydä sopivat vuokralaiset toimitiloihisi

Sopi­vien vuo­kra­lais­ten etsi­mi­nen itse voi olla työ­läs­tä sekä aikaa vie­vää puu­haa, ja jo pel­käs­tään oikei­den koh­de­ryh­mien tavoit­ta­mi­nen on toi­si­naan haas­ta­vaa. Toi­mi­ti­lo­jen vuo­kraa­mi­nen kan­nat­taa­kin antaa teh­tä­väk­si ammat­ti­tai­toi­sel­le toi­mi­ti­la­vä­lit­tä­jäl­le. Ammat­ti­lai­nen tun­tee eri­lai­set toi­mi­ti­lat, näkee koh­teen poten­ti­aa­lin ja osaa etsiä sil­le oikean­lai­set vuo­kra­lai­set. Ulkois­ta­mal­la toi­mi­ti­la­vuo­krauk­sen sääs­tät sekä omaa aikaa­si että her­mo­ja­si. PS-Toi­mi­ti­lat huo­leh­tii vuo­kra­vä­li­tyk­ses­tä puo­les­ta­si ja etsii toi­mis­too­si, lii­ke­ti­laa­si tai muu­hun toi­mi­ti­laan luo­tet­ta­vat ja pit­kä­ai­kai­set käyttäjät! 

Valitse helppo tapa toimitilavuokraukseen 

Toi­mi­ti­lan vuo­kraa­mi­nen PS-Toi­mi­ti­lo­jen kaut­ta on help­poa ja nope­aa. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja lähe­tä minul­le koh­tee­si tek­ni­set tie­dot, kuten esi­mer­kik­si isän­nöit­si­jän todis­tus. Tie­to­jen poh­jal­ta saat luo­tet­ta­van hin­ta-arvion koh­teen vuo­kra­ta­sos­ta, ja voim­me sopia, mil­lä hin­nal­la koh­det­ta läh­de­tään markkinoimaan. 

Tavoit­taak­sem­me poten­ti­aa­li­sim­mat vuo­kra­lai­set mark­ki­noin toi­mi­ti­lo­ja­si mer­kit­tä­vim­mis­sä por­taa­leis­sa, kuten Kauppalehti.fissä, Toimitilat.fissä, Oikotie.fissä sekä tie­ten­kin Businessoulu.fissä. Huo­leh­din toi­mi­ti­lo­jen esit­te­lyis­tä koh­tees­ta kiin­nos­tu­neil­le mah­dol­li­sil­le vuo­kra­lai­sil­le sekä tar­joan asian­tun­te­muk­se­ni vuo­kra­lais­ten valin­taan ja laa­din vuo­kra­so­pi­muk­sen, kun sopi­vat vuo­kra­lai­set löytyvät. 

PS-Toimitilat välittää ammattitaidolla myös myytäviä toimitiloja Oulussa!

Autan mielelläni kaikissa toimitilavuokraukseen liittyvissä kysymyksissä, joten otathan rohkeasti yhteyttä!

PS-Toimitilat välittää kaikentyyppisiä toimitiloja Oulussa ja Pohjois-Suomessa: 

  • Toi­mis­to­ti­lan vuo­kraus 
  • Lii­ke­kiin­teis­tön vuo­kraus
  • Teh­das­hal­lin vuo­kraus
  • Tuo­tan­to­ti­lan vuo­kraus