Oulus­sa sijait­se­va Typ­pi­park on hyvä­kun­toi­nen ja toi­mi­va lii­ke­kiin­teis­tö­ko­ko­nai­suus, joka sijait­see arvok­kaal­la teh­da­sa­lu­eel­la vain lyhyen mat­kan pääs­sä Oulun kes­kus­tan alu­eel­ta. Nyt myy­tä­vä­nä ole­va kiin­teis­tö on myös erin­omai­nen sijoi­tus­koh­de muun muas­sa tasai­sen vuo­kra­tuot­ton­sa ansiosta.

Typ­pi­park on kol­mi­ker­rok­si­nen, perin­tei­käs raken­nus­ko­ko­nai­suus, joka on ollut Kemi­ran vesi­käy­tön tut­ki­mus­käy­tös­sä vuo­teen 2009 saak­ka. Nyky­ään tämän todel­la muun­nel­ta­van ja moni­muo­toi­sen raken­nuk­sen tilat sopi­vat monel­le käyt­tä­jäl­le hyvin.

– Nyky­ään tämä on pää­osin toi­mis­to- ja tut­ki­mus­käy­tös­sä. Nykyi­set vuo­kra­lai­set ovat viih­ty­neet pai­kal­la jo pit­kään. Raken­nus on toi­mi­va, hyvä­kun­toi­nen ja hyvin muun­nel­ta­vis­sa ole­va ja sin­ne on help­po tul­la, ker­too pai­kan myyn­nis­tä vas­taa­va PS-Toi­mi­ti­lo­jen Pek­ka Val­ko­la.

Typ­pi­park sijait­see osoit­tees­sa Typ­pi­tie 1 vain parin kilo­met­rin pääs­sä Oulun kes­kus­tas­ta, todel­la hyvien yhteyk­sien var­rel­la Kuusa­mon­tien tun­tu­mas­sa ja näky­väl­lä pai­kal­la. Hyvien yhteyk­sien ansios­ta se on hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa autol­la tai jouk­ko­lii­ken­ne­vä­li­neil­lä. Pihal­ta löy­tyy run­saas­ti park­ki­ti­laa ja iso auto­ka­tos pol­ku­pyö­riä var­ten. Toi­mis­to­ti­lan lisäk­si kiin­teis­tös­sä on yhtei­ses­sä käy­tös­sä ole­vaa tilaa, kuten audi­to­rio ja neuvottelutiloja.

– Tilat ovat  pää­osin vuo­krat­tu, joten koh­de tar­jo­aa todel­la hyvän vuo­kra­tuo­ton uudel­le omis­ta­jal­le. Muu­ta­ma tila on vie­lä vapaa­na ja tuot­to­pro­sent­tia on mah­dol­lis­ta vie­lä kas­vat­taa, Pek­ka lisää.

Talon elämä on piristynyt

– Olen omis­ta­nut kiin­teis­tön vuo­des­ta 2017 saak­ka. Sil­loin raken­nus oli vajaa­käy­tös­sä ja halusin kehit­tää tätä ja kas­vat­taa sen käyt­tö­as­tet­ta. Käyt­tö­as­te oli sil­loin alle 20 %. Nyt tilat on hyvin täy­tet­ty. Täs­sä on kak­si pää­vuo­kra­lais­ta, jot­ka ovat laa­jen­ta­neet toi­min­taan­sa koko ajan raken­nuk­sen sisäl­lä ja lisäk­si on tul­lut uusia vuo­kra­lai­sia. Enem­män on väki ollut koko ajan tulo­puo­lel­la kuin meno­puo­lel­la, ker­too kiin­teis­tön nykyi­nen omis­ta­ja Jou­ko Hyvä­ri­nen.

– Kyl­lä täs­sä pai­kas­sa on koh­tuul­li­sen tyy­ty­väis­tä väkeä, hän toteaa.

Talon elä­mä on piris­ty­nyt, joten nyt on tul­lut hyvä het­ki myydä.

– Minua kiin­nos­ta­vat jat­kos­sa täl­lai­set vähän vas­taa­van tyyp­pi­set kiin­teis­töt, jot­ka ovat osit­tain vajaa­käy­töl­lä tai tyh­jä­käy­töl­lä, joi­ta voin jalos­taa eteen­päin, Jou­ko lisää.

– Täs­sä kiin­teis­tös­sä on paras­ta sen sijain­ti ja se, että se on näky­väl­lä pai­kal­la. Lisäk­si vie­lä, että tämä on toi­mi­va ja hyvä­kun­toi­nen raken­nus, jota voi aika näp­pä­räs­ti muun­nel­la eri­lai­siin tar­pei­siin. Vaik­ka raken­nus onkin vähän van­ha, niin se on hyväs­sä kunnossa.

Paik­ka etsii nyt uut­ta omis­ta­jaa sel­lai­ses­ta, joka halu­aa teh­dä myös pien­tä arkis­ta fiksaamista.

– Jotain pien­tä tou­hua täs­sä on koko ajan, esi­mer­kik­si aluei­den siis­ti­mis­tä ja park­ki­paik­ko­jen laa­jen­ta­mis­ta ja sen sel­lais­ta. Isom­pa­na remont­ti­na on teh­ty äsket­täin kattoremontti.

Ark­ki­teh­ti Alvar Aal­to on ollut piir­tä­mäs­sä teh­da­sa­luet­ta ja hänen käden­jäl­ken­sä näkyy myös täs­sä raken­nuk­ses­sa. Alue­ko­ko­nai­suus on raken­nus- ja kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvo­kas. Typen alue jäi Aal­lon vii­mei­sek­si teollisuuskohteeksi.

– Lisäk­si mie­len­kiin­toi­se­na yksi­tyis­koh­ta­na talos­sa on kuvat­tu 8-osai­nen tele­vi­sio­sar­ja, rikos­draa­ma Para­tii­si, joka on vie­lä näh­tä­vis­sä Yle Aree­nas­sa. Kat­se­len samo­ja mai­se­mia ikku­nas­ta­ni kuin komi­sa­rio Koro­ma, Jou­ko vink­kaa lopuksi.

Lisätietoja

Kiin­nos­tuit­ko? Tutus­tu koh­tee­seen täällä!

Koh­det­ta välit­tää: Pek­ka Val­ko­la, p. 044 311 0555 tai pekka.valkola(at)pstoimitilat.fi