Tomi Lantto: ”Pekka etsii ratkaisuja, jotka sopivat kaikille osapuolille”

Oulus­ta läh­töi­sin ole­va Antell kes­kit­ti lii­ke­toi­min­tan­sa hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­la­lii­ke­toi­min­taan ja sen yhtey­des­sä lei­po­mo­toi­min­ta lope­tet­tiin. Kun suu­ri lei­po­mo­kiin­teis­tö Oulus­sa jäi lähes tyh­jil­leen, oli tar­peen löy­tää kiin­teis­töön uut­ta toimintaa.

– Mei­dän pää­toi­mia­lam­me on ollut jo pit­kään hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­la­lii­ke­toi­min­ta, ja vuon­na 2018 lei­po­mo­toi­min­ta pää­tet­tiin toi­mia­lan mur­rok­sen seu­rauk­se­na lopet­taa. Sil­loin tämä mei­dän lei­po­mo­kiin­teis­töm­me jäi pää­osin tyh­jil­leen ja aloim­me etsiä sil­le osta­jaa, taus­toit­taa Antel­lin toi­mi­tus­joh­ta­ja Tomi Lant­to.

Suu­ren, koko­nai­suu­des­saan lähes 10 000 neliön kokoi­sen lei­po­mo­kiin­teis­tön myy­mi­nen oli kui­ten­kin han­ka­laa, sil­lä osta­ja­vaih­toeh­dot sen tyyp­pi­sel­le kiin­teis­töl­le ovat rajalliset.

– Pää­dyim­me sit­ten sii­hen, että alam­me etsiä täl­le vuo­kra­lais­ta ja sii­nä koh­taa Pek­ka tuli kuvioi­hin mukaan. Pek­ka otti vuo­krauk­sen hommakseen.

Aluk­si tilaan etsit­tiin vuo­kra­lais­ta, joka oli­si vuo­kran­nut koko tilan itsel­leen. Niin suu­ria toi­mi­joi­ta on kui­ten­kin vai­kea löytää.

– Pek­ka kek­si tar­jo­ta hal­li­ti­laa kun­to­sa­lil­le ja se osoit­tau­tui oikein hyväk­si aja­tuk­sek­si. Kun­to­sa­lia var­ten ei juu­ri­kaan tar­vin­nut teh­dä muu­tok­sia tilaan, raken­net­tiin vain väli­sei­niä. Täl­lai­ses­sa lei­po­mo­ti­las­sa­han on suu­ret puh­taus­vaa­ti­muk­set, ja avoin ja puh­das tila muun­tuu hel­pos­ti moneen käyttöön.

Kun­to­sa­lin jäl­keen löy­tyi toi­mi­ja myös toi­sen ker­rok­sen toimistotiloihin.

Irtisanoutuminen vanhoista tiloista johti napakymppilöytöön

Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to oli samoi­hin aikoi­hin pää­ty­nyt irti­sa­no­maan toi­mis­to­ti­lo­jen­sa sopimuksen.

– Teim­me sii­nä mie­les­sä ison irtio­ton, että meil­lä ei vie­lä ollut tie­toa uusis­ta tilois­ta. Kon­tak­toin usei­ta tun­te­mia­ni välit­tä­jiä ja yksi heis­tä oli Pek­ka. Sain Pekal­ta heti saman tien ehdo­tuk­sia, ja aika pian hän esit­ti meil­le myös näi­tä Antel­lin tilo­ja. Kävim­me kat­so­mas­sa tilo­ja ja olim­me niis­tä heti kiin­nos­tu­nei­ta, ker­too Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton pal­ve­lu­koor­di­naat­to­ri Anu Saa­re­la.

Lan­tol­le Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to oli tut­tu toi­mi­ja jo lapsuudesta.

– Haus­ka yksi­tyis­koh­ta on se, että Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to oli lap­suu­des­sa­ni naa­pu­ri­nam­me, eli nimi oli sitä kaut­ta hir­vit­tä­vän tut­tu. Poh­jois-Poh­jan­maan lii­tos­ta tuli heti sel­lai­nen hyvä tun­ne, että tämä­hän oli­si sopi­va vuo­kra­lai­nen, Lant­to muistelee.

Kaik­ki osa­puo­let ovat hyvin tyy­ty­väi­siä lopputulokseen.

– Tämä tila oli meil­le oikea napa­kymp­pi­löy­tö! Pekan asian­tun­ti­juut­ta on se, että hän osaa löy­tää ja yhdis­tää hei­dät, jot­ka tar­vit­se­vat toi­si­aan. Pek­ka oli täs­sä rat­kai­se­va teki­jä. Hänel­lä oli kon­tak­tit tie­dos­saan ja hän osa­si mei­dät yhdis­tää kes­ke­nään, ker­too Saa­re­la tyytyväisenä.

– Olen kai­kin puo­lin tyy­ty­väi­nen. Kaik­ki on pitä­nyt molem­min puo­lin, mitä on sovit­tu. Pek­ka kuun­te­li aidos­ti mei­dän mie­li­pi­det­täm­me, kun aloim­me sor­vaa­maan sopi­mus­ta ja mei­dän ehdo­tuk­sem­me meni­vät hyvin läpi Antel­lil­le ja hei­dän esit­tä­mät asian­sa taas tuli­vat jou­he­vas­ti tän­ne meil­le. Pek­ka vei pro­ses­sia tosi hyväl­lä mal­lil­la eteen­päin. Minul­le jäi sel­lai­nen tun­ne, että jos jokin ongel­ma oli­si­kin tul­lut mat­kan var­tel­la esiin, niin Pekal­ta oli­si saa­nut apua ja tukea sen rat­kai­se­mi­seen, kuvai­lee Saarela.

– Pek­ka etsii rat­kai­su­ja, jot­ka sopi­vat kum­mal­le­kin. Pek­ka on var­sin sin­ni­käs ja yrit­tää aina jär­jes­tää asiat niin, että ne toi­mi­vat kai­kil­le osa­puo­lil­le, tote­aa myös Lantto.

Vapaata hallitilaa vielä vuokrattavana

Kun­to­sa­lin jäl­keen hal­li­ti­laa on vie­lä vapaa­na, joten kiin­teis­töön mah­tuu vie­lä lisää vuo­kra­lai­sia. Kor­kea hal­li­ti­la, erin­omai­set las­taus­mah­dol­li­suu­det, lähel­lä sijait­se­va moot­to­ri­tie sekä vie­res­sä ole­va huol­toa­se­ma tar­joa­vat hou­kut­te­le­vat tilat monel­le toi­mi­jal­le. Siis­tit tilat sopi­vat jopa elekt­ro­niik­ka­teh­taal­le ja avoi­mia tilo­ja voi­daan muun­nel­la moneen käyttöön.

Kat­so ilmoi­tus täältä

Kiin­nos­tuit­ko? Ota yhteyttä!
Pek­ka Val­ko­la, pekka.valkola@pstoimitilat.fi tai p. 044 311 0555