Toi­mi­ti­lan etsi­mi­nen voi tul­la ajan­koh­tai­sek­si, kun halu­taan vaih­taa nykyi­set tilat isom­mik­si tai halu­taan vähen­tää tilaa. Eten­kin etä­työn yleis­tyes­sä suu­rem­man tilan vaih­ta­mi­nen pie­nem­mäk­si tulee entis­tä useam­min ajan­koh­tai­sek­si. Lisäk­si toi­mi­ti­lan han­kin­ta voi tul­la aika nopeas­ti ajan­koh­tai­sek­si uudel­le aloit­ta­neel­le yritykselle.

Nap­paa täs­tä vin­kit toi­mi­ti­lan etsimiseen!

Ennen kuin alat etsimään uutta toimitilaa

Kar­toi­ta, mil­lais­ta työ­tä teil­lä teh­dään. Tämä vai­kut­taa sii­hen, mil­lai­sia tilo­ja tar­vit­set­te. Jos tar­vit­set­te toi­mis­to­ti­laa, pitää­kö toi­mis­to­ti­las­san­ne olla keit­tiö, tar­vit­set­te­ko tilaa hil­jai­sel­le työs­ken­te­lyl­le ja kokouk­sil­le? Kysy­kää toi­vei­ta myös koko hen­ki­lös­töl­tä, sil­lä osal­lis­ta­mi­nen on tärkeää!

Miet­ti­kää myös sitä, kuin­ka pal­jon yri­tyk­ses­sän­ne teh­dään etä­töi­tä ja pal­jon­ko sen osuus suun­nil­leen tulee ole­maan jat­kos­sa. Toi­mis­to­ti­lan vuo­kras­sa voi sääs­tää mini­moi­mal­la tilo­jen ali­käyt­töä. Poh­ti­kaa myös, mitä haluat­te toi­mis­to­ti­loil­lan­ne vies­tiä, sil­lä se vai­kut­taa esi­mer­kik­si pää­tök­seen sijain­nin suh­teen. Tilo­jen ilman­vaih­to on myös tär­keä asia. Riit­tää­kö pai­no­voi­mai­nen ilman­vaih­to vai tar­vi­taan­ko koneel­li­nen ilman­vaih­to vaik­ka­pa jäähdytyksellä?

Jos tar­vit­set­te hal­li­ti­laa, poh­ti­kaa esi­mer­kik­si tar­vit­ta­vaa tilan kor­keut­ta, las­taus­mah­dol­li­suuk­sia sekä mui­ta vaa­dit­ta­via tilan ominaisuuksia.

Sijainti, sijainti, sijainti…

Usein eten­kin toi­mis­to­ti­lo­jen olles­sa kysees­sä halu­taan, että tilat ovat hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa – toi­sin sanoen ydin­kes­kus­tas­sa. Näin kul­ku­yh­tey­det ovat yleen­sä hel­pot eri puo­lil­ta saa­pu­vil­le. Ruuh­ka-aikaan liik­ku­mi­nen voi kui­ten­kin täl­löin olla hitaam­paa ja mikä­li park­ki­paik­ko­ja on vain vähän tar­jol­le, voi se aiheut­taa omat ongelmansa.

Usein yri­tyk­sen ima­gol­le ja tun­net­tuu­del­le on hyvä asia, että toi­mis­to­ti­lat sijait­se­vat ydin­kes­kus­tas­sa ja täl­löin myös pal­ve­lut ovat hel­pos­ti saa­ta­vil­la. Varau­du kui­ten­kin sii­hen että ydin­kes­kus­tan vuo­krat ovat yleen­sä huo­mat­ta­vas­ti kal­liim­mat, var­sin­kin uusissa/remontoiduissa koh­teis­sa. Van­hem­pien huo­neis­to­jen vuo­krat ovat taas aika lail­la samaa tasoa kes­kus­tas­sa kuin kes­kus­tan lähialueilla.

Hal­li­ti­lan ja tuo­tan­to­ti­lo­jen sijain­nin kan­nal­ta on yleen­sä parem­pi, että ne sijait­se­vat hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la, esi­mer­kik­si moot­to­ri­tien lähel­lä. Yri­tyk­sen koko logis­tiik­ka­ket­jun huo­mioi­mi­nen on tär­ke­ää sijain­tia valitessa.

Vuokrattavien tilojen koko ja niiden joustavuus

Tar­vit­ta­vien toi­mi­ti­lo­jen lopul­li­nen koko kan­nat­taa kar­toit­taa kes­kus­te­le­mal­la myös työn­te­ki­jöi­den toi­veis­ta, tar­peis­ta ja työ­ta­vois­ta. Tilo­jen koon suh­teen kan­nat­taa pitää mie­les­sä nykyi­sen tar­peen lisäk­si tule­vat tar­peet. Hyvät tilat huo­mioi­vat nyky­het­ken tar­peet, mut­ta otta­vat huo­mioon myös yri­tyk­sen tule­vai­suu­den tar­peet, kuten laajentamismahdollisuudet.

Sel­vi­tä aina, kuin­ka pal­jon tilo­ja voi­daan rää­tä­löi­dä. Usein tilat ovat jous­ta­via ja nii­tä voi­daan muun­nel­la eri­lai­siin tar­pei­siin. Vaik­ka jokin tila ei suo­raan näy­tä sopi­val­ta, voi­daan sii­tä mah­dol­li­ses­ti kui­ten­kin muun­nel­la teil­le sopi­va kokonaisuus.

Vuokrasopimuksen kattavuus

Vuo­kra­so­pi­muk­ses­sa mää­ri­tel­ty hin­ta voi kat­taa myös muu­ta kuin neliöt. Kan­nat­taa sel­vit­tää, sisäl­tyy­kö vuo­kra­hin­taan mui­ta pal­ve­lu­ja, kuten esi­mer­kik­si aula­pal­ve­lu, var­tioin­ti tai hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­la. Vuo­kras­sa voi­daan huo­mioi­da myös tilaan teh­tä­vät tar­vit­ta­vat muu­tos­työt, kuten maa­laa­mi­seen tai sei­nien raken­ta­mi­seen liit­ty­vät kustannukset.

Vuo­kra-aikaa on myös hyvä miet­tiä etu­kä­teen. Mitä pitem­pään olet val­mis sitou­tu­maan vuo­krat­ta­vaan tilaan, sitä enem­män vuo­kra­nan­ta­ja on val­mis otta­maan osaa esi­mer­kik­si muu­tos­töi­den kustannuksiin.

Mistä lähteä etsimään tiloja?

Tilan­ha­ki­joil­le on ole­mas­sa usei­ta por­taa­le­ja, joi­hin välit­tä­jät lisää­vät väli­tet­tä­vä­nään ole­via toi­mi­ti­lo­ja. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kik­si toimitilat.fi ja toimitilat.kauppalehti.fi. Huo­mioi kui­ten­kin, että sama tila voi olla väli­tyk­ses­sä monel­la eri välit­tä­jäl­lä ja sik­si samas­ta koh­tees­ta löy­tyy usei­ta ilmoituksia.

Toimitilan välittäjä ei ota maksua tilanhakijalta

Tie­sit­kö, että toi­mi­ti­lan välit­tä­jä ei ota väli­tys­palk­kio­ta sil­tä, joka etsii toi­mi­ti­laa? Välit­tä­jä saa palk­kion­sa tilan omis­ta­jal­ta, kun sopi­mus tilan vuo­kraa­mi­ses­ta tai myy­mi­ses­tä syn­tyy. Kun otat yhteyt­tä toi­mi­ti­lan välit­tä­jään, saat asian­tun­te­van pal­ve­lun mak­sut­ta käyt­töö­si. Välit­tä­jä kar­toit­taa sinun toi­vee­si, jär­jes­tää näy­töt sopi­viin tiloi­hin ja toi­mii sinun tuke­na­si esi­mer­kik­si sopimusneuvotteluissa.

Lue: Antel­lin lei­po­mo­kiin­teis­tö sai uut­ta eloa tila­vuo­kraus­ten myötä

Välit­tä­jän tar­koi­tus on etsiä yri­tyk­sel­le hei­dän tar­pei­den­sa mukai­set toi­mi­ti­lat. Kun otat yhteyt­tä välit­tä­jään, mie­ti val­miik­si toi­vei­ta toi­mi­ti­lan suh­teen. Osaa­va välit­tä­jä osaa kar­toit­taa tar­peen­ne yhdes­sä kanssanne.

Etsi­mis­tä­si hel­pot­taa, kun valit­set pro­ses­siin mukaan kump­pa­nin, joka tun­tee väli­tys­maa­il­man. Kun etsit toi­mi­ti­laa, sinun kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti käyt­tää asian­tun­te­van välit­tä­jän apua. Näin saat itse kes­kit­tyä omaan liiketoimintaasi.

Tarvitsetko apua toimitila-asioissa? Ota yhteyttä:

Pek­ka Val­ko­la, pekka.valkola(at)pstoimitilat.fi tai p. 044 311 0555