Pek­ka Val­ko­la, Poh­jois-Suo­men Toi­mi­ti­lat Oy:n yrit­tä­jä, on toi­mi­nut koko ikän­sä eri­lai­sis­sa asia­kas­pal­ve­lu- ja myyn­ti­teh­tä­vis­sä. Yrit­tä­jä­hen­ki­syys on hänel­lä veris­sä ja hän hyp­pä­si­kin työ­elä­mään suo­raan kou­lun pen­kil­tä jo nuo­re­na poi­ka­na. Vuo­sien var­rel­la hänes­tä on kuo­riu­tu­nut koke­nut myyn­ti­työn ammat­ti­lai­nen, jon­ka toi­min­taa ohjaa­vat posi­tii­vi­suus, rea­lis­ti­suus ja luottamus. 

– Toi­mi­ti­la­vä­li­tyk­sen paris­sa aloi­tin kuusi vuot­ta sit­ten Rea­lias­sa. Sitä ennen olin työs­ken­nel­lyt asun­to­vä­li­tyk­sen puo­lel­la Huo­neis­to­kes­kuk­ses­sa, jol­loin suo­ri­tin myös LKV-tut­kin­non. Väli­tys­toi­min­taa olen siis teh­nyt koko­nai­suu­des­saan noin kym­me­nen vuotta.

Rea­lia kui­ten­kin lopet­ti toi­mi­ti­la­toi­min­nan Oulus­sa ja Poh­jois-Suo­mes­sa kak­si vuot­ta sit­ten. Pää­tös yrit­tä­jäk­si siir­ty­mi­ses­tä sen yhtey­des­sä oli Pekal­le helppo.

– Ehdin nii­den nel­jän Rea­lias­sa vie­te­tyn vuo­den aika­na pääs­tä todel­la hyvin sisäl­le toi­mi­ti­la­toi­min­taan ja saa­da vakiin­tu­neen asia­kas­poh­jan. Minun oli sii­nä koh­taa help­po teh­dä pää­tös alkaa yrit­tä­jäk­si, sil­lä yrit­tä­jyys on minul­la veris­sä. Tämä oli minul­le luon­nol­li­nen polku.

Luottamus on Pekalle kaiken a ja o

Luot­ta­mus yri­tys­toi­min­taan ja sii­hen, että se kan­taa, oli siis alus­ta asti hyväl­lä poh­jal­la. Luot­ta­mus onkin Pekal­le tär­keä arvo myös hänen omas­sa työs­ken­te­lys­sään ja yri­tyk­sen toi­min­nas­sa kokonaisuudessaan.

– Luot­ta­mus on ihan ykkös­asia, se on kaik­ki kai­kes­sa! Asia­kas­ta koh­taan pitää olla lojaa­li ja asiat pitää teh­dä oikein ja lain mukaan. Työs­sä ei saa teh­dä vir­hei­tä, kai­ken pitää men­nä oikein. Tyy­ty­väi­nen asia­kas on minul­le kai­ken a ja o.

Ja tämä näkyy: Asia­kas­poh­ja on pysy­nyt hyvä­nä ja asiak­kaat tyytyväisinä.

– Yksi toi­mek­sian­ta­ja ker­toi minul­le äsket­täin, että ”olen kuul­lut, että sinä olet paras ja äkäi­sin”, Pek­ka naurahtaa.

”Äkäi­sin” tar­koit­ta­nee täs­sä yhtey­des­sä ajan­käy­tön hal­lin­taa ja nopeut­ta toi­min­nas­sa. Aggres­sii­vi­nen, tuput­ta­va myyn­ti toi­mek­sian­ta­jaan päin ei kuu­lu Pekan luonteeseen.

– Myy­jä­nä olen enem­män­kin kuun­te­le­va. Par­hai­ten minua kuvaa sana­pa­ri ”posi­tii­vi­nen rea­lis­ti”. Jalat pysy­vät minul­la maas­sa enkä lupaa lii­ko­ja myyn­ti­pu­heis­sa. Rea­lis­mi tulee koke­muk­sen kaut­ta ja posi­tii­vi­suus kuu­luu perus­luon­tee­see­ni. Asiak­kaal­le päin tämä näkyy esi­mer­kik­si niin, että en lupaa sel­lais­ta, mitä en voi pitää.

– Väli­tys­toi­min­nas­sa pidän tär­keä­nä sitä, että aidos­ti pereh­dyn väli­tyk­ses­sä­ni ole­vaan koh­tee­seen. Väli­tys­pro­ses­si sujuu kans­sa­ni mut­kat­to­mas­ti ja vai­vat­to­mas­ti. Arvos­tan sitä, että asiak­kaan kans­sa on avoin kes­kus­te­lu­yh­teys ja avoin ilma­pii­ri. Se on tosi hyvä läh­tö­koh­ta ja avoin tie joh­taa myös antoi­saan lop­pu­tu­lok­seen, hän jatkaa.

Tulevaisuus näyttää valoisalta

PS-Toi­mi­ti­lat täyt­tää pian kak­si vuot­ta. Yksi osa sii­tä on kulu­nut koro­nan kou­ris­sa. Koro­na­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta yri­tyk­sel­lä menee hyvin ja tämän­het­ki­set tun­nel­mat ovat hyvät.

– Vii­me vuo­si oli koro­na­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta äärim­mäi­sen hyvä. Asiak­kai­ta riit­ti, ja vuo­krauk­sia ja eten­kin kaup­po­ja tuli teh­tyä pal­jon, Pek­ka ker­too tyytyväisenä.

Toi­min­ta onkin pai­not­tu­nut vii­me aikoi­na eten­kin lii­ke­ti­lo­jen, tuo­tan­to­ti­lo­jen ja hal­lien myyn­tiin. Pek­ka uskoo, että koro­na­ti­lan­teen tasaan­nut­tua roko­tus­ten myö­tä toi­mis­to­ti­lo­jen kysyn­näs­sä näkyy avau­tu­mis­ta. Samal­la myös tapa työs­ken­nel­lä etä­nä tasaan­tuu ja vakiintuu.

– Toi­mis­to­mark­ki­noil­la on nyt patou­tu­nut­ta kysyn­tää. Uskon, että koro­nan jäl­keen etä­työ tulee ole­maan vakiin­tu­nut tapa työs­ken­nel­lä ja oma arvio­ni on, että sen osuus tulee ole­maan noin 20–30 pro­sen­tin luok­kaa. Sen myö­tä yri­tyk­siin tulee pai­nei­ta jär­keis­tää tilo­ja. Se on samal­la lii­ke­toi­min­nan tehos­ta­mis­ta: kiin­tei­tä kulu­ja pie­nen­ne­tään ja sii­hen on monel­la nyt tar­vet­ta. Oulus­sa toi­mis­to­ti­laa ja lii­ke­ti­laa on ollut kes­ki­mää­räis­tä vähem­män vapaa­na. Tämä vapau­tu­va tila tuo lii­keh­din­tää mark­ki­noil­le, hän avaa.

– PS-Toi­mi­ti­lo­jen tule­vai­suus on hyvin posi­tii­vi­nen. Mark­ki­nas­sa on muka­vas­ti tilaa ja kil­pai­lua on sopi­vas­ti, hän päät­tää luottavaisena.

Tar­vit­set­ko apua toi­mi­ti­lo­jen suh­teen? Ota yhteyt­tä! 

Pek­ka Val­ko­la, pekka.valkola@pstoimitilat.fi tai p. 044 311 0555.