Kiin­teis­tö Oy Kem­pe­leen Zatel­liit­ti on laa­du­kas kiin­teis­tökoh­de, joka tar­jo­aa sijoit­ta­jal­le erin­omai­sen mah­dol­li­suu­den vakaa­seen tuot­toon ja huo­let­to­maan sijoit­ta­mi­seen. Kiin­teis­tö on täy­teen vuo­krat­tu yhdel­le käyt­tä­jäl­le, jol­la on halu pysyä kiin­teis­tös­sä pitkään. 

Tämä aivan Oulun lähet­ty­vil­lä sijait­se­va koh­de on näyt­tä­vä kiin­teis­tö­ko­ko­nai­suus. Kiin­teis­tö sisäl­tää moni­käyt­töis­tä tilaa, jota voi­daan hel­pos­ti myös muun­nel­la tar­peen mukaan. Täl­lä het­kel­lä kiin­teis­tö on koko­naan vuo­krat­tu pit­käl­lä vuo­kra­so­pi­muk­sel­la vakaal­le ja luo­tet­ta­val­le vuokralaiselle.

Tar­pei­den mukaan raken­net­tua, muun­nel­ta­vaa tilaa 

– Kiin­teis­tö­ko­ko­nai­suus on laa­duk­kaas­ti raken­net­tu ja sii­nä on kor­kea varus­te­lu­ta­so, ker­too koh­tees­ta toi­nen kiin­teis­tön omis­ta­jis­ta, Han­nu Tuo­hi­maa.

– Täl­lä het­kel­lä kiin­teis­tös­sä on vuo­kra­lai­nen, ja vaik­ka kiin­teis­tö on raken­net­tu hei­dän tar­pei­taan aja­tel­len, sitä voi­daan myös muun­nel­la monen­lai­seen käyt­töön. Kiin­teis­tös­sä on vie­lä raken­nusoi­keut­ta­kin jäl­jel­lä, min­kä ansios­ta se voi kas­vaa nykyi­sen vuo­kra­lai­sen­sa lii­ke­toi­min­nan kas­vun myö­tä. Vuo­kra­lai­sen kan­nal­ta tämä on erit­täin hyvä tilan­ne, kos­ka heil­lä on vakaa tar­koi­tus olla kiin­teis­tös­sä pit­kään vuo­kral­la, hän jatkaa.

Hyvää, vakaa­ta tuottoa 

– Tämä on todel­la erin­omai­nen kiin­teis­tö sekä nykyi­sel­le vuo­kra­lai­sel­le että sijoit­ta­jal­le, tote­aa myös Poh­jois-Suo­men Toi­mi­ti­lo­jen yrit­tä­jä Pek­ka Val­ko­la, joka toi­mii koh­teen välittäjänä.

– Sijain­ti on lois­ta­va: autol­la huraut­taa Oulun kes­kus­taan var­tis­sa. Kiin­teis­tö sijait­see aivan moot­to­ri­tien var­res­sa, ja näky­vyys sin­ne on erin­omai­nen. Tilat ovat aivan uusia. Vuo­kra­lai­nen on luo­tet­ta­va ja tur­val­li­nen, ja heil­lä on aiko­mus pysyä kiin­teis­tös­sä ja kas­vaa sen suo­jis­sa, hän luettelee.

–  Kiin­teis­tön tuot­to­pro­sent­ti on 7,7 % eli kiin­teis­tö tar­jo­aa todel­la hyvää, vakaa­ta tuot­toa, Val­ko­la kertoo.

Kan­nat­taa siis toi­mia nopeasti.

–  Meil­lä on seu­raa­vat hank­keet jo vireil­lä ja mei­dän täy­tyy pitää kiin­teis­tö­mas­san koko­nai­suus hal­lin­nas­sa. Sen vuok­si myym­me tämän kiin­teis­tön pois, tote­aa Tuo­hi­maa lopuksi.

Kiin­nos­tuit­ko?  

Kat­so kiin­teis­tön tar­kat tie­dot täältä

Kysy lisä­tie­to­ja: Oulun seu­dun toi­mi­ti­la­vä­lit­tä­jä­si Pek­ka Val­ko­la, pekka.valkola@pstoimitilat.fi tai p. 044 3110 555